Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Redan meddelade ansökningar

För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten får genomföras med begränsningen på 500 personer. I begreppet deltagare kommer Polismyndigheten också räkna in samtliga personer som deltar vid den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Polisens möjligheter att agera

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän sammankomst

Med allmän sammankomst avses:

sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet

föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning

sammankomster som hålls för religionsutövning

 teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk

·andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:

 tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning

·danstillställningar

·tivolinöjen och festtåg

·marknader och mässor

·andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.